top
logo


Головна Проект "Академія - це особистості"
PDF Печать
Ог­нев'юк Віктор Олександрович – Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська академія акмеології», ректор Київського уні­верситету імені Бориса Грінченка, доктор філософ­ських наук, професор, академік Національної Акаде­мії педагогічних наук України та Української академії акмеології, заслужений працівник освіти України.

Віктор Олександрович народився 10 квітня 1959 року в с. Вовчинець Козятинського району Вінницької області. У 1976 pоці після закінчення середньої школи, вступив на історичний факультеті Вінницького державного педа­гогічного інституту, де і здобув кваліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія та суспільствознавство». З 1980 року В.О. Огнев'юк розпочав свою педагогічну діяльність на Київщині учителем, організатором позакласної та поза­шкільної роботи, згодом - директором восьмирічної та серед­ньої шкіл, завідувачем районного відділу освіти, началь­ником управління освіти облдержадміністрації.

У 1996 році перейшов на роботу в центральні органи виконавчої влади, був керівником Головного управ­ління у справах молоді Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Головного управління середньої освіти Міністерства освіти України, першим заступником на­чальника Головного управління гуманітарного та науково-технічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, обіймав посаду генерального директора Державного підприємства «Інформаційний центр» Держінформюст Міністерства юстиції України.  Ог­нев'юк В.О. працював на посадах першого заступника Голо­ви Державного комітету у справах національностей і міграції та заступника міністра України у справах сім'ї та молоді. Тривалий час обіймав посаду заступника міністра освіти і науки України та заступника державно­го секретаря Міністерства освіти і науки України.

Загальнонаціональне визнання Віктору Олександро­вичу принесла його активна участь у розробці Законів України про дошкільну, загальну середню, позашкільну і професійно-технічну освіту; концепцій 12-бальної системи оцінювання навчальних досяг­нень школярів, Державних стандартів загальної середньої освіти, запровадженні зовнішнього незалежного тестування, забезпеченні переходу до нової структури і змісту шкільної освіти, реалізації програм комп'ютеризації шкіл та "Шкільний автобус".

Наукові дослідження В.О. Огнев'юка тісно пов'язані з його практичною діяльністю у сфері освіти, про що свідчать захищені у Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка дисертації: на здобуття на­укового ступеня кандидата філософських наук «Культуротворчий потенціал історії та виховання мо­лоді» (1996 р.) та наукового ступеня доктора філософських наук у. «Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку: світоглядно-методологічний аспект». (2003 р.) Йому належить понад 80 наукових робіт, у тому числі монографії «Освіта у системі сталого людського розвитку», «Осягнення освіти: підсумки ХХ століття», «Принцип модульності в історії освіти» (у співавт. з Фурман А. В.), «Людина. Культура. Історія» (у співавт. з П. А. Кравченко), «Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття» (колективна монографія у ІІІ томах), в яких обґрунтовано не­обхідність випереджального розвитку освіти для забез­печення цивілізаційного поступу сучасного суспільства, настання ери освіченої людини, та підручники, у яких реалізуються авторські ідеї та задуми.

Віктор Олександрович Огнев’юк фундатор нового наукового напряму – освітологія.  Саме ним вперше введено це поняття у науковий оббіг, йому належить і ідея створення та реалізації науково-дослідної лабораторії освітології. Освітологія як сфера наукового пошуку покликана зосередитися на дослідженні сучасної освіти як цілісного суспільного феномену, чинниках, що впливають на її розвиток та зумовлюють вплив освіти на розвиток сучасної цивілізації.

Як науковець Огнев'юк В.О. бере активну участь у роботі спеціалізованих рад із за­хисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його науковим керівництвом підготовлено та успішно захищено ряд дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладацьку діяльність В. О. Огнев'юк здійснював на посаді професора кафедр філософії Цент­рального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нині – професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 2007 році В.О. Огнев'юка було обрано на посаду ректора Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка, який він очолює і сьогодні. Програму розвитку університету, запро­поновану ним, підтримало 94,8% делегатів конференції. У програмі вдалося поєднати стра­тегічне концептуальне бачення перспектив Університету та конкретні шляхи їх досягнення і вона не залишилася лише словами на папері. На сьогодні переважна більшість пунктів програми реалізована, окреслено нові не менш амбітні та сміливі пріоритети розвитку Університету як наукового та освітнього осередку. За час роботи на посаді ректора сформовано потужний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять провідні вітчизняні фахівці з української та іноземних мов, правознавства, історії, інформатики, мистецтва, педагогіки тощо, створено 6 інститутів, відкрито нові кафедри, спеціальності та спеціалізації (журналістика, видавнича справа та редагування, реклама та зв’язки з громадськістю та інші), науково-дослідні лабораторії.

В Університеті за останні роки істотно змінилися умови як для навчання та і наукової діяльності, про що свідчать не тільки кількісні (на офіційному сайті університету представлено перелік та звіти про міжнародні проекти, конференції різних рівнів, бар-кемпи, тренінги, семінари, круглі столи, культурно-масові заходи), але й, що найголовніше - якісні показники (зовнішній та внутрішній імідж університету, корпоративна культура студентів та викладачів, рівень викладання навчальних дисциплін та як наслідок рівень навчальних досягнень студентів, їх професійна компетентність, перемоги грінченківців на олімпіадах, конкурсах, змаганнях).

Саме за ініціативи Віктора Олександровича у листопаді 2010 розпочалась реалізація соціального проекту «Київський університет імені Бориса Грінченка — киянам», у рамках якого тисячи городян різного віку от вже четвертий рік мають можливість отримати якісні додаткові освітні послуги: вивчати іноземні мови, опанувати інформаційно-комунікаційні технології, відвідувати мистецькі гуртки, долучитись до відродження національних традицій.

Ми впевнені, що і така ініціатива Віктора Олександровича як проект «Україна – шляхи досконалості», так само як і інші його починання буде успішним, результативним, практико орієнтованим.


 

Пальчевський Степан Сергійович - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету. Викладає курси загальної та соціальної педагогіки, акмеології і філософії сучасної освіти.

Пальчевський Степан Сергійович народився 13 березня1946 року в селі Йосипівка Здолбунівського району Ровенської (нині Рівненської) області в сім’ї селянина Пальчевського Сергія Йосиповича.

У 1968 році закінчив філологічний факультет Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З.Мануїльського (нині Рівненський державний гуманітарний університет) за спеціальністю «українська мова та література», отримавши кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої школи. Пізніше, у 1975 році, завершив навчання на природничому факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту (нині Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького) за спеціальністю «географія», отримавши кваліфікацію та звання вчителя географії середньої школи.

У 1995 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Гуманізація шкільної географічної освіти як засіб розвитку творчих здібностей учнів», що дало можливість присудити йому науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.02 – методика викладання географії.

У 2001 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної педагогіки.

У 2004 році захистив у вченій раді Інституту педагогіки АПН України докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика сугестопедичного навчання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

Вчене звання професора кафедри педагогіки рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно у 2005 році.

За заслуги в галузі освіти і педагогічної науки Постановою колегії Міністерства освіти УРСР від 29.04.1987 р. нагороджений медаллю А.С.Макаренка.

Учасник фінальних змагань першого Всесоюзного конкурсу «Учитель року - 1990» у м. Москві. Лауреат цього конкурсу.

Указом Президента України від 14.04.1992 року присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України».

У 2009 році обраний академіком Української академії акмеологічних наук (нині – Українська академія акмеології) та її віце-президентом.

Упродовж життя змінювалися характер та місця праці:

 • 1962-1963 рр. ─ сантехнік «Будинкоуправління № 2» (м. Горлівка Донецької обл.);
 • 1963-1964 рр. ─ слюсар-монтажник Ровенських (нині Рівненських) очисних споруд, вантажник Ровенського (нині Рівненського) відділення «Укроптбакалія»;
 • 1964-1968 рр. ─ навчання на українському відділенні філологічного факультету Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З.Мануїльського (нині Рівненський державний гуманітарний університет);
 • 1968-1969 рр. ─ завідувач відділом листів та масової роботи редакції районної газети «Поліський маяк» (м. Дубровиця Рівненської обл.);
 • 1969-1970 рр. ─ служба у військах ППО Новосибірського війського округу;
 • 1970-1973 рр. ─ вихователь Мізоцької санаторної школи-інтернат Здолбунівського району Рівненської обл.;
 • 1973-1975 рр.    ─ вчитель української мови та літератури, організатор позакласної та позашкільної роботи Мізоцької середньої школи;
 • 1975-1995 рр.    ─ вчитель географії цієї ж школи;
 • 1995-2001 рр.    ─ старший викладач кафедри педагогіки Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З.Мануїльського (нині Рівненський державний гуманітарний університет);
 • 2004- по цей час ─ професор кафедри педагогіки (нині кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою) Рівненського державного гуманітарного університету.

 

Характер творчої діяльності пов’язаний із такими визначальними чинниками:

а) схильність до поєднання засобів науки та мистецтва в осягненні світу і педагогічних проблем, що у свою чергу спирається на здобуту раніше вищу філологічну освіту та захоплення літературно-творчою діяльністю;

б) прагнення до педагогічної творчості впродовж тривалого (понад 20 років) викладання географії у Мізоцькій середній школі на Здолбунівщині;

в) використання засобів філософії сучасної освіти у визначенні її цільових орієнтирів;

г) опора на досягнення світової сугестопедагогіки для розв’язання назрілих едукаційних проблем;

д) застосування акме-синергетичних підходів у сфері сучасної освіти.

 

У зв’язку з такими чинниками виокремилися такі основні напрями наукових досліджень:

Гуманізація шкільної географічної освіти з метою розвитку творчих здібностей учнів. Результатом цього напряму стали підготовка і часткове опублікування низки методичних матеріалів на допомогу вчителям географії загальноосвітніх навчальних закладів під загальними назвами «Прийди до серця, Україно…» та «Цікава географія». Згадані розробки включили в себе понад тисячу авторських віршів, віршованих загадок, дидактизованих ігор, казок, смішинок, фантазій, творчих завдань, створених на основі використання дидактичних принципів художності та емоційності. Все це покликане було, з одного боку, підвищити цікавість учнів до вивчення шкільного курсу географії, а, з другого боку, допомогти школяреві розкрити відомий у сугестології резервний комплекс особистості.

Зацікавленість шляхами розкриття згаданого резервного комплексу зумовила написання вже відомого докторського дисертаційного дослідження «Теорія і практика сугестопедичного навчання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів». Підготовка його спричинила дослідження не лише сугестопедичної складової такого відомого напряму світової педагогіки, як сугестопедагогіка, а й таких її складових як ритмопедія, гіпнопедія, релаксопедія. Це знайшло своє відображення у згаданих нижче виданнях.

Починаючи з 2000 року в центральних педагогічних виданнях, відомих наукових збірниках учений опублікував низку статей науково-методичного характеру, присвячених використанню акме-синергетичних підходів у системі навчання, виховання, розвитку та соціалізації підростаючої особистості. В очолюваній ним науково-дослідній лабораторії акмеології освіти, яка працює на базі Рівненського ОІППО та кафедри загальної і соціальної педагогіки й управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету, визначаються й апробуються шляхи акмеологізації педагогічного процесу в середній ланці освіти.

 

Останні часом Пальчевський С.С. працює в таких основних напрямах:

а) пошуки шляхів розвитку нелінійного та багатозначно-парадоксального мислення педагога;

б) розробка методик, стратегій і тактик нагромадження креативного потенціалу підростаючої особистості;

в) формування методологічних та методичних основ катаболеології та автосугестопедичної акмеології.

 

Про творчий доробок професора Пальчевського С.С. у пресі опубліковано кілька публікацій. Найважливіші з них:

Максимюк С.П. Порадіймо за освітянина / С.П.Максимюк // Педагогічна рада: газета Рівненського державного педагогічного інституту. ─ 1989. ─ № 5.

Чумичева Е. Угольки на память / Елена Чумичева // Учительская газета. – 1990. ― Июнь. - № 23.

Велесик П. А Неймовірне витає у класах / Петро Велесик // Вісті Рівненщини. ― 2003. ― 3 грудня.


Життєве кредо: «Навчися переганяти самого себе і ти досягнеш найвищих вершини у своєму житті»

Уявляє акме-особистість як людину, яка здатна:

 • самодіагностувати власну внутріінтенційну спрямованість;
 • використовувати результати діагностики в якості системотвірного чинника власної системи акмеологічної життєорганізації;
 • у ході останньої розкривати резервний комплекс своїх можливостей;
 • за необхідності здійснювати доцільний вплив
  • на інших,
  • на обставини,
  • на саму себе;
 • не лише виконувати завдання, а й розв’язувати проблеми на основі:
  • реалізації основних процедур творчої діяльності (за І.Я.Лернером);
  • використання конкретних методик, стратегій і тактик творчої діяльності, напрацюваннях у вітчизняному і зарубіжному креативному просторі;
 • розвивати емоційно-вольовий потенціал на основі готовності до усвідомленого страждання;
 • реалізовувати себе в якості сміливого проекту.


 

Голобородько Євдокія Петрівна - Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), дійсний член і член програмного комітету Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я. А. Коменського (м. Тираспіль), академік Української академії акмеологічних наук

Народилася 14 березня 1937 р. в селі Проценковому Херсонського району Херсонської (тоді Одеської) області в багатодітній селянській сім’ї. У 1960 р. закінчила Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської. Після закінчення інституту за призначенням працювала вихователем і вчителем української мови і літератури в середній школі-інтернаті №1 м. Херсона, а потім викладала в Бериславському педагогічному училищі Херсонської області. Навчалася у цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педагогіки АПН України. 41 рік працювала в Херсонському державному університеті. Нині — професор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Серед них колективні й індивідуальні монографії, підручники, методичні посібники (і звукові), розробки уроків, методичні рекомендації, методичні вказівки, робочі зошити, статті, тези, рецензії праць, присвячених особливостям вивчення близькоспоріднених мов, підготовці вчителів-словесників, питанням навчання й виховання підростаючого покоління тощо. Заснувала свою наукову школу. Підготувала 3 докторів та 22 кандидати педагогічних наук, керує науковими дослідженнями докторантів, аспірантів і здобувачів. Була членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Південноукра­їн­сько­му державному педагогічному університеті ім.К.Д.Ушинського (м. Одеса). Нині заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Херсонському державному університеті. Член редакційних колегій низки фахових журналів. Була першим президентом Малої Академії наук в Херсонській області. Виховала не одне покоління вчителів, завучів, директорів середніх навчальних закладів різних типів, керівників освітянських установ, учених, які працюють на різноманітних посадах (проректори, директори інститутів, завідувачі кафедрами, викладачі вузів тощо) не лише в Україні, а й у країнах СНД, Західної Європи, Близького Сходу, Америки. Учні видатного педагога — учені, поети, письменники, журналісти та інші фахівці — відіграють важливу роль у поступальному розвитку суспільства. Професор Євдокія Голобородько нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «Ветеран праці», «За наукові досягнення», «К.Д. Ушинський», медаллю Пушкіна, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України». Завжди брала активну участь у громадській роботі (ректор Херсонського народного університету пам’яток історії і культури України (70-ті рр.), голова обласної ради із стажування молодих спеціалістів (80-ті рр.), голова психолого-педагогічного комплексу ХДУ, голова міжкафедрального семінару психолого-педагогічних дисциплін (90-ті рр.), член вчених і науково-методичних рад, член правління Херсонського обласного товариства «Знання » та ін. Сини — Голобородько Ярослав Юрійович — доктор філологічних наук, професор, член двох спеціалізованих вчених рад, завкафедри РІПО; Голобородько Костянтин Юрійович — кандидат філологічних наук, професор, завкафедри ХНПУ ім. Г. Сковороди, головний редактор журналу «Вивчаємо українську мову і літературу». Улюблений вислів: «Краса — категорія внутрішня».


 

 

Антонов Валерій Миколайович – народився у м. Києві. Закінчив факультет кібернетики Київського національного Університету імені Тараса Шевченка. Професор Національного Технічного Університету України «КПІ».

Академік Української Академії Акмеологічних Наук.

Лауреат конкурсу ф. Microsoft – найкращій викладач у ВУЗах України,  «Вчитель-Новатор» 2008-2009 рр.

Автор понад 360 наукових праць, з них 250 – одноосібних (авторських), 25 – монографій, підручників та навчальних посібників, більше - 30 методичних розробок. Галузь фахових інтересів: прогресивні інформаційно-комунікаційні та інтелектуально-менеджерські Інтернет-технології, когнітологічні кібернетично-акмеологічні та кібернетично-біхевіористичні системи, креативні кіберакмеологічні автоматизовані робочі місця (АРМ), акме- людино-комп’ютерні комплекси, акме- біотехнічні системи,  системи підтримки прийняття рішень - СППР (DSS), креативна акмеологічна дистанційна освіта, кіберакмеологічні ситуаційно-дорадчі системи, креативне бізнес-планування та маркетинг, інтелектуальна власність та комп’ютерне авторське право,  Інтернет-мови, е-комерція, е-book, Web- дизайн, мастерінг, комп’ютерна акме- валеологія; синергетичні акмеологічні системи, паралельна обробка даних, Grid та Grade технології.

Розробник кібернетично-акмеологічних АРМ фахівців різного рівня, профіля, фаху та креативних Веб-сайтів (адреса персонального сайту: www.vant.ho.com.ua), керівник центру: «Кібер-Акме Життедіяльность та професіональна орієнтація».

Назва дисциплін, що викладаю.

 1. Кібернетична акмеологія.
 2. Основи Інтернет – технологій та Інтернет – мови
 3. Web – дизайн..
 4. Теорія алгоритмів.
 5. Математичні моделі і методи планування та підтримки рішень.
 6. Програмна інженерія.
 7. GRADE, grid – технології.
 8. Дистанційна освіта.
 9. Інтелектуальна власність та комп’ютерне авторське право.

Захоплення: художня і наукова література (класична і сучасна) з питань історії України, Світу та релігії, кібернетики, синергетики, біхевіоризму, психології, парапсихології,  акмеології, гносеології, геронтології, ювенології, гендерології, собріології, аюрведи, космології, медицини, біології, педагогіки, соціології; театр Опери та балету, Український драматичний театр ім. Івана Франко, класична та сучасна музика.

Хобі:

 • Спортивні - плавання, велосипед, волейбол, теніс, бадмінтон.
 • Родинні – виховання (освіта) онуків.
 • Освітянські – організація акме- лекцій, семінарів, тренінгів на тему «Сучасні та інноваційні інформаційні технології та кібер-акме-акселерація потенційно-ресурсних можливостей Особистості».
 • Наукові – акмеологія, кібернетична акмеологія, гендерологія, ювенологія, геронтологія, культурологія, акме- медико - біологічні комп’ютерні та біотехнічні системи, акме- тестування та акме- діагностика, інноваційні технології.

 1. Основні праці: Інтелектуальні АРМ: Навчальний посібник. – К. – 2000; Банки: сучасні інформаційні технології. Монографія. – Ірпінь.- Академія ДПС України. – 2001;  Менеджмент: Перспективні інформаційні технології. Монографія. – Ірпінь. – Нац. Академія ДПС України. – 2003;  Сучасні комп’ютерні мережі. Монографія. – К., 2005, Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. Монографія – К.: 2005; Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навч. посібник. - Київ. – 2005; Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ. / Навчальний посібник. – К. – 2006; Практика та методика використання ОС  Windows XP у навчальному процесі. – Навчально-метод. посібник. – Київ.  – 2006;  Інтелектуально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція. Монографія – К.: 2007; Операційна система Windows XP/ - К.:  2007; Комп’ютерне моделювання зображень: Навч. посібник – К.:  – 2007; Інтернет: енциклопедичне видання. – К.: 2008; Дистанційне навчання: Кіберакмеологічний підхід. – Монографія. – Херсон. – 2011;  Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини. Монографія. – К. 2011;  Кібернетична акмеологія: технологія розвитку і удосконалення особи. Монографія. – К. – 2011; Мови опису та гіпермедійного моделювання. – Довідник. – Київ.  – 2011; Комп’ютер. Інтернет. Здоров’я (Здоров’я людини та комп’ютерні хвороби): Монографія. – Київ.  – 2011; Мови Інтернету: опису та гіпермедійного моделювання. Довідник. - Київ – 2012. Кібернетична акмеологія: і тестологія гармонійної акмеологічної особи. - Монографія.. К. 2013.

Життєве кредо:

«Навчання, Наука, Труд,

Нас до Акме- Успіху ведуть»

Визначення: « Акме – Особистість

це гармонізація Самості або Само- Акме через: Самоусвідомлення, Самооцінку, Само моніторинг, Самоконтроль, Само сканування, Само аналіз, Само синтез, Само тестування, Само діагностику, Само оздоровлення;

це також – Само актуалізація, Само реалізація, Само розвиток, Само мотивація, Само навчання, Само освіта, Само виховання, Само організація, Само підготовка, Само вираження, Само утвердження, Само розуміння, Само регуляція, Само цінність, Само пізнання, Само детермінованість, Само трансценденція, Само синергетичність, Само ціле орієнтація Само профорієнтація.


 

Архипова Світлана Петрівна - завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Навчально - наукового інституту педагогічної освіти,соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, професор, Відмінник освіти України, дійсний член Української  академії акмеологічних наук.


Науково-педагогічний стаж Світлани Петрівни складає 37 років, із них 33 роки у ЧНУ ім.  Б.Хмельницького. За цей час пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки. У науковому доробку  понад 200 статей, наукових публікацій, навчальних посібників, методичних розробок, зокрема: Основи акмеології: Навчальний посібник. - Черкаси:ЧНУ, 2011, Основи андрагогіки:Навчальний посібник Черкаси:ЧНУ, 2011., Методи та технології роботи соціального педагога: Навчальний посібник (автори–укладачі С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник. - К.: Видавничий дім «Слово».-2012.-496с., Основи соціально-педагогічних досліджень: Навчальний посібник/Автор-укладач С.П.Архипова - Черкаси, 2011.-240с., Освіта соціально незахищених категорій дорослих: методологія теорія практика: монографія. - Черкаси:ФОП Чабаненко. - 2011. -367с.,  Архипова С.П. Соціально-педагогічні аспекти освіти різних категорій дорослих: монографія/Архипова Світлана Петрівна. - Черкаси:ФОП Пономаренко Р. В., -2013.-354с.

Світлана Архипова  підготувала 12 кандидатів наук. Продовжує  керувати  науковою роботою аспірантів та здобувачів.

Долати труднощі й досягнути успіху в житті допомагає цілеспрямованість, ініціативність, креативність і оптимістична вдача  Світлани Архипової.

«Все в моїх руках!» - переконана Світлана Петрівна і доводить це щоденною працею.


 

Безпалько Ольга ВолодимирівнаДиректор Інституту людини. Доктор педагогічних наук, професор.


Акме особистість – це людина, що постійно самовдосконалюється!

 • У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю “Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.
 • Досліджує питання соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в різних соціальних інституціях територіальної громади, підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності
 • Здійснює наукове керівництво соціально-педагогічними дослідженнями магістрантів і аспірантів.
 • Автор понад 130 наукових праць з проблем соціального виховання та соціальної педагогіки
 • Працювала членом робочих груп Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, консультантом, тренером та експертом у соціальних проектах міжнародних неурядових організацій (ПРООН ЮНЕЙДС, ЮНІСЕФ, Український фонд „Благополуччя дітей”, Представництво благодійної організації „Кожній дитині” в Україні, Представництво благодійної організації „Надія і житло для дітей” в Україні), які реалізовувалися за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
 • Голова підкомісії соціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка
 • Нагороджена знаком „Відмінник освіти”, знаком „За активну громадську діяльність” Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, грамотою Міністерства освіти і науки України., знаком "Відмінник столичної освіти"

 

Підручники, навчальні та методичні посібники

 1. Безпалько О.В. Організаційна форма як компонент технології соціально-педагогічної діяльності / Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. – К., 2000. – С. 22-35.
 2. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) – К., 2002. – 164 с.
 3. Безпалько О.В., Савич Ж.В. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод. посіб. – К.: Навч. книга, 2002. – 112 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 4. Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному”: Навч. посіб. / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Навч. книга, 2002. – 256 с. (авт.: С. 7-22, 139-145, 207-213).
 5. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. А.Й. Капської – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. (авт.: С. 27-46, 225-238).
 6. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посіб. – К.: Логос, 2003. – 134 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 7. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. (авт.: С. 5-14, 68-73).
 8. Культура життєвого самовизначення. Навч. посіб. 5-9 кл. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 536 с. (авт.: С. 14-32, 32-45, 45-55, 86-98).
 9. Безпалько О.В. Діагностика соціальної роботи як умова успішного її функціонування // Соціальна робота: технологічний аспект. Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – С. 73-82.
 10. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 11. Безпалько О.В., Авельцева Т.П., Мацевко Н.І. Технології активізації громади. Метод. посіб. / За ред. О.В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 95 с.
 12. Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. (авт.: С. 67-74, 187-195, 244-257,
  370-383).
 13. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. (авт.: С.72-84, 120-130, 140-147).
 14. Безпалько О.В., Авельцева Т.П., Мацевко Н.І. Технології активізації громади / За ред. О.В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 95 с.
 15. Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч.посіб./ О.В. Безпалько ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психол.та соц..пед. – К. :[Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка], 2010. – 52 с.
 16. 16. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Авт.-упоряд.: О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця та ін./ За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. – С.157-169. Гриф Міністерства освіти і науки України
 17. 17. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / О.В. Безпалько, Звєрєва І.Д., Харченко С.Я. та ін. За ред. проф. Звєрєвої І.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.42-44, 219-130, 217-219, 222-224, 248-249,256-260, 265-268, 323-331 Гриф Міністерства освіти і науки України
 18. 18. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / О.В. Безпалько, Звєрєва І.Д., Харченко С.Я. та ін. За ред. проф. Звєрєвої І.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.42-44, 219-130, 217-219, 222-224, 248-249,256-260, 265-268, 323-331 Гриф Міністерства освіти і науки України
 19. 19. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,  2008. – 208 c. Гриф Міністерства освіти і науки України
 20. 20. Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика. Метод. реком. / За заг. ред. О.В. Безпалько. – К.: Калита, 2008. – 134 с.
 21. 21. Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород, 2008. – 322 с.
 22. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посіб./[Безпалько О.В., Лях Т.Л., Журавель Т.В. та ін.] ; за ред.. Звєрєвої І.Д., Петрочно Ж.В. – К. : Калита, 2010. – 376 с.
 23. Попередження виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми : метод. посіб. для освітян / [Т. В. Журавель, О. О. Кочемировська, М. Е. Ясеновська та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : К. І. С., 2010. – 242 с.
 24. Попередження виявлення і подолання випадків насильства в сім´ї та жорстокого поводження з дітьми : тренінгів курс / [Т. В. Журавель, Н. М. Коробченко, О. М. Нікітіна, О. Ф. Сафронова] ; за заг. ред. О. В. Безпалько, Т. В. Журавель – К. : К. І. С., 2010. – 167 с.
 25. Социальная работа : крат. тадж.-рус. энцикл. Слов. / [Безпалько О. В., Зверева И. Д., Петрочко Ж. В., Лях Т. Л.] ; под. ред. И. Д. Зверевой. – Душанбе, 2010. – С. 15–17, 118–120,150–153, 474–477.
 26. Активізація соціальної роботи в місцевих громадах: досвід впровадження освітньо-профілактичного компонента проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад, 2009 —2011 роки» / [О. В. Безпалько, Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, Ю. В. Малієнко, Ж. В. Петрочко]. — К. : Основа, 2012. — 148 с.
 27. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Веретенко Т. Г., Журавель Т. В., Звєрєва І. Д., Зимівець Н. В., Лях Т. Л., Петрочко Ж. В., Постолюк Г. І., Поліщук В. А., Терницька С. В., Троценко Н. Є., Цюман Т. П.] ; [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. — К. ; Сімферополь : Універсум, 2012. — 536 с. Гриф Міністерства освіти і науки України
 28. Cоціальна педагогіка. Навч. посіб. / За ред. О.В. Безпалько. – К. : Академія, 2013. – 312 с. Гриф Міністерства освіти і науки України

 

Монографії

 1. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. – К.: Наук. світ, 2006. – 363 с.


 

Мартиненко Світлана МиколаївнаЗавідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеологічних наук, Відмінник освіти України


Народилася 24 січня 1963 року в м.Кобеляки Полтавської області в сім’ї службовців. У 1979 р. закінчила школу з золотою медаллю і вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, який закінчила з відзнакою і отримала спеціальність учителя української мови і літератури середньої школи.

У 1983 році розпочала свою педагогічну діяльність у м.Києві. Працювала вчителем української мови і літератури, заступником директора середньої школи № 107 Подільського району м.Києва.

З 1995 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Впродовж цього періоду обіймала посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри педагогіки, декана педагогічного факультету, проректора з соціально-гуманітарних питань, професора кафедри теорії та історії педагогіки. З 2010 року і до цього часу очолює кафедру початкової освіти та методики гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних і обдарованих дітей». У 2001 році отримала наукове звання доцента кафедри педагогіки.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Система підготовки майбутнього вчителя початкових класів до діагностичної діяльності». У 2010  році отримала наукове звання професора кафедри теорії та історії педагогіки.

Світлана Миколаївна отримала щасливе учнівство в науковій школі високошановної Олександри Яківни Савченко, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, цінує одержані уроки і намагається продовжувати їх післядію і у власній праці, і у викладацькому сумлінні.

Самоорганізованість та вміння покликати до наукового пошуку активних дослідників сприяли формуванню наукової школи, що функціонує на засадах співтворчості й взаємодовіри як колектив однодумців, об’єднаних спільними поглядами на розв’язання наукових проблем, схожим стилем роботи, ставленням до людських цінностей. Мартиненко Світлана Миколаївна вміло керує підготовкою аспірантів і докторантів, має 9 захищених здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Якщо проаналізувати їхній якісний склад, це, передусім, серйозні практики – директори шкіл, викладачі та завідувачі кафедр ВНЗ, науковці – люди не випадкові в професії, які мають усі підстави розвивати і формуватися в педагогічній галузі знань. Під її керівнитвом упродовж 2010–2014 рр. студенти спеціальності «Початкова освіта» стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Як науковець Світлана Миколаївна займається проблемами розвитку педагогічної діагностики, фаховою підготовкою майбутніх учителів, формуванням їхньої професійної та комунікативної компетентності. Вчена є автором більше 150 науково-методичних публікацій, має 5 навчальних посібників для студентів ВНЗ із грифом МОН України, статті в зарубіжних виданнях. Брала участь у створенні концепції та програми неперервної освіти, концепції виховання дітей та молоді в Україні; є активним учасником у Міжнародних, Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій і семінарів.

Є членом науково-методичної комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів МОН України.

Нагороджена грамотами та подяками Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, медаллю Бориса Грінченка за особистий внесок у розвиток Університету. Відмінник освіти України.

Світлана Миколаївна повсякчас дивує друзів і колег багатогранністю обдарувань, захоплень і вподобань. Мудрий педагог, блискучий лектор і красномовець, дотепний і уважний співрозмовник, до того ж тонкий поціновував вишивки, ораторського мистецтва, української пісні, гумору. Крім того, пише вірші, має вишукані смаки, розуміється на музиці. Всі, хто спілкується з нею, відчувають тепло її серця, непідробне прагнення допомогти, дати слушну пораду другові. Вона вміє передати студентам вершинність вченості та премудрості, що є істинним скарбом педагога.

Для колег Світлана Миколаївна – це людина, яка вміє дружити, чесно трудитись, підтримувати і допомагати, досягати професійних висот. Вона – порадниця, з нею можна говорити і мовчанням – на відстані душі…

Життєве кредо С.М.Мартиненко визначає такими словами:


Повір у себе!
І відчуєш –
Тобі підвладним стане
неможливе…
Повір у себе –
І земна краса
Тобі віддасть
частиночку важливу.

Ось ту, що силу й витримку твою
Примножить, загартує,
Дасть натхнення.
Повір у себе!
Руку дай твою.
Ти – сильна!
Ти потрібна сьогоденню…

Гладкова Валентина Миколаївна - закінчила Хмельницький технологічний інститут у 1972 р.. Доктор педагогічних наук, професор.


Освіта – вища технічна, кваліфікація – інженер-механік, закінчила у 1972 р. Хмельницький технологічний інститут.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01), дисертацію захищено у грудні 1991 р. у спеціалізованій вченій раді  Санкт-Петербурзького державного університету.

25 вересня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України успышно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» Тема дисертації – Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів.

Вчене звання – професор з 2008 р.

Посада – професор кафедри управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

Наукові праці – усього за період науково-педагогічної діяльності надруковано більше 120 наукових праць; за темою докторської дисертації «Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів» надруковано 73 публікації, у тому числі: 1 монографія, 1 підручник (з грифом МОН України), 2 навчальні посібники (з грифом МОН і МОНмолодьспорту України), 1 методичні рекомендації, 68 наукових публікацій (26 – у наукових фахових виданнях, 36 статей у збірниках наукових праць, журналах і матеріалах конференцій, семінарів та педагогічних читань, 6 статей у зарубіжних виданнях).

Участь у конференціях – результати наукових досліджень обговорювались і були схвалені на науково-практичних конференціях: 26-ти міжнародних, 14-ти Всеукраїнських і 5-ти міжвузівських.

Назви дисциплін, які викладаються – «Управління навчальним закладом», «Управління трудовими ресурсами», «Основи акмеології», «Професійна діяльність менеджера навчального закладу», «Психологія творчості», «Управління кар’єрою», «Методологія

наукового дослідження».

Досягнення учнів – під науковим керівництвом Гладкової В.М. підготовлено та захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук (Ткаченко С. М., Вальчук О. А., Корольов О. П.) і 1 дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (Самохвалов О.Б.).

Хобі – мистецтво – класична та сучасна інструментальна музика, театральне мистецтво.

Життєве кредо – ніколи не зупинятися на шляху поступу до особистісно- професійного макро-Акме.

Авторське визначення «Акме-особистість – це суб’єкт життєдіяльності, майстер своєї справи, прогностично налаштований на невпинний особистісно-професійний саморозвиток і самовдосконалення, котрий є відповідальним за кожний свій вчинок, здатний демонструвати приклад і вести за собою».


 

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна - Доцент. Кандидат технічних наук. Навчалася у Національному університет імені Тараса Шевченко, факультет кібернетики, спеціалізація – економічна кібернетика. Спеціальність – економіст-математик.


Досвід роботи:

- відповідальна у НТУУ «КПІ» по факультету  та кафедрі з питань акме-  працевлаштування студентів-випускників,

- читання акме- лекцій,

- проведення акме- семінарських, практичних та лабораторних занять,

- керівництво акме- курсовими роботами,

- керівництво дипломним проектуванням бакалаврів, спеціалістів та магістрів

- розробка акме- навчальних програм та робочих-навчальних програм, рейтингів з оцінювання студентів,

- куратор групи,

- керівництво переддипломною практикою у студентів,

- розкриття акме- потенційних можливостей студентів.

Назва дисциплін, що викладаю.

 1. Акмеологія та кіберакмеологія наукових досліджень.
 2. Операційні системи та сучасні інформаційні акме- технології.
 3. Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління акме- інформаційних систем.
 4. Аналіз та обробка біомедичних даних
 5. Методи обробки біомедичних сигналів, акме- даних та зображень.

 • дійсний член кореспондент Української академії акмеології (acmeology.org.ua), керівник секції Української академії акмеології - «Гендерна акмеологія»;
 • здійснюю акме- науково-дослідницьку та практичну діяльність у галузі прикладної, професійної діяльності; гендерної, геронтологічної, ювенологічної, культурологічної акмеології;
 • приймаю участь у проведенні семінарів, майстер-класів, лекцій з проблем: Акмеологія, Кібернетична акмеологія, Гендерна Акмеологія,  а також семінарів з питань «Сучасні інформаційні технології для розвитку потенційно - ресурсних можливостей Людини»;
 • розробляю акме- навчальні програми, акме- тестові завдання, презентаційний матеріал  лекцій;
 • креативно працюю з  Internet, Internet – технологіями, здійснюю комп’ютерне моделювання зображень; проектую акме- медико-біологічні системи; приймаю участь у акме- тестуванні та діагностуванні.

Інтереси та захоплення (хоббі)
Художня література, театр, спорт: теніс, плавання; мистецтво.

Основні наукові праці:

Комп’ютерне моделювання зображень: Навч. посібник – К.: КНТ. – 2007. – 248 с.

Кібернетична акмеологія: теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку людини. Монографія – Київ: - КНТ. – 2011. – 280 с.

Мови Інтернету: опису та гіпермедійного моделювання. Довідник. - Київ – 2012. - ВПЦ КУ. - 167 с.

Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної Людини. - Монографія. – К. – 2013. – ВПЦ «Київський університет». – 256 с.

Загалом більше 100 публікацій з проблем інноваційних інформаційних технологій.

Життєве кредо:

 • «Акме- Почуття, Порядність, Жіночість, Діти – Важливіше всіх на світі»
 • «Здобудеш Акме- освіту – побачиш більше світу»
 • «Від Акме- Науки – міцніють розум і руки»
 • «Акме- Наука і труд – добрі плоди дають»

 

«Акме- Особистість –

це Акме- Здоров»я і Акме- Освіта;

це Акме- Наука і Акме- Творчість;

це Акме- Незалежність і Гідність;

це Акме- Комфортність і Дружелюбність;

це Акме- Успішність і Щасливість;

це внутрішня і зовнішня Акме- Гармонія, Досконалість і Свобода;

це Акме- смарагдова Прикраса цього Світу».


 

Лопушинський Іван Петрович – завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету,  доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Української академії акмеології.


Народився 14 серпня 1957 року в смт Високопілля Херсонської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської за спеціальністю «Українська мова і література» (1978), Вищу партійну школу при ЦК Компартії України (1985), аспірантуру кафедри української мови Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К.Крупської (1996), Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2001, з відзнакою), Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком» (2006, з відзнакою), докторантуру кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України (2008).

Автор понад 325 наукових та науково-методичних праць, зокрема «Сучасна українська літературна мова» (1995, 1998 – співавт.), «Дидактичний матеріал з української мови на протипожежну тематику» (1995, співавт.), «Дидактичний матеріал з української мови» (1995), «Позакласна робота з рідної мови у школах нового типу» (1996, співавт.), «Взаємопов’язане навчання рідної мови і літератури в школах нового типу» (1999, співавт.), «Поетика Яра Славутича (1999, 2004, упорядник, співавт.), «Методика навчання рідної мови» (2000, співавт.), «Педагогічні ідеї Яра Славутича» (2004), «Позакласна робота з рідної мови в школі» (2005, співавт.), «Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи» (2006), «Українська мова в державній службі» (2006, 2007, співавт.), «Бюджет як фінансова основа місцевого самоврядування в Україні» (2007, співавт.), «Енциклопедія освіти» (2008, співавт.), «Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації» (2009, співавт.), «Влада над громадою чи влада громади (практичний посібник про місцеву владу для громадського діяча» (2010, співавт.), «Державна мовна політика в Україні (освітянський аспект)» (2010), «Енциклопедія державного управління» (2011, співавт.), «Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні» (2011, співавт.), «Бюджетний процес в Україні» (2011, співавт.), «Державне управління: курс лекцій» (2012, співавт.), «Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект» (2012, співавт.).

Здійснює наукове керівництво роботою 3-х аспірантів і 2-х здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Є головним редактором електронного наукового фахового видання Херсонського національного технічного університету «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», який виходить з 2013 року, заступником головного редактора наукового фахового видання «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології» Херсонського національного технічного університету, що друкується з 2009 року, членом редакційних колегій близько десяти   наукових фахових видань України.

Для слухачів магістерської програми за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» викладає курси «Вступ до спеціальності», «Державна служба», «Служба в органах місцевого самоврядування»,  «Адміністративна реформа в Україні» та ін.

Є координатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи», що проводиться на базі Херсонського національного технічного університету, починаючи з 2010 року.

Упродовж  1992 – 2014 років брав участь у роботі понад 120 наукових та науково-практичних конференцій, у т.ч. міжнародних та всеукраїнських.

Протягом 2005-2014 років є експертом і тренером з питань бюджету Інституту Політичної Освіти (м. Київ).

Проводить велику громадську роботу. Був депутатом Суворовської районної у м. Херсоні ради п’яти скликань (1986-2010 рр.), є членом виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради (2010-2015 рр.), головою журі Всеукраїнської літературної премії імені Яра Славутича, постійний представник Ліги українських меценатів у Херсонській області на Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Має нагороди: медаль «За трудову відзнаку» (1976), орден Св. Архистратига  Михаїла УПЦ КП (2004), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2005), Подяка Прем’єр-міністра України (2006), Заслужений працівник освіти України (2007), Грамота Верховної Ради України (2007), Нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Державна служба України «За сумлінну працю» (2011), орден  «Пресвятої Богородиці – Покрови козацтва» Міжнародного союзу козацтва (2013), Почесна грамота Верховної Ради України (2013).

Хобі – квітникарство на дачній ділянці.

Кредо: «Борітеся – поборете!»

Авторське визначення поняття «Акме-особистість – це особистість, яка на основі вроджених та набутих виняткових власних якостей, підкріплених отриманими глибокими знаннями в певній галузі знань, демонструє взірець діяльності в громадянському суспільстві, науковому середовищі та особистому житті.


 

Олéксенко Володимир Павлович — український мовознавець, доктор філологічних наук (2003 р.), професор (2004 р.). Декан факультету філології та журналістики, завідувач кафедри соціальних комунікацій  Херсонського державного  університету.


Закінчив 1982 року філологічний факультет Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської (нині Херсонський державний університет), здобув кваліфікацію: вчителя української  мови та  літератури.

Опубліковано близько 160 наукових, науково-методичних та навчальних праць, з-поміж яких – монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях. Основні праці: монографії «Словотвірні категорії суфіксальних іменників» (2001); «Словотвірні категорії іменника» (2005); навчальні посібники з морфології та синтаксису: «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» (1996); «Сучасна українська літературна мова. Просте речення» (1997); «Сучасна українська літературна мова. Складне речення» (2000); «Структура складного речення в сучасній українській літературній мові» (2001); «Сучасна українська літературна мова. Морфемний і словотвірний аналіз» (2003); «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення» (у співавторстві) (2004).

Викладає курс лекцій з дисциплін: Сучасна українська літературна мова, Українська мова в засобах масової комунікації та Новітні досягнення філології.

Олексенко В.П. є головним редактором збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика».

Постійно виступає опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій, рецензує навчальні підручники та посібники, автореферати дисертацій. В.П.Олексенко є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Керує написанням кандидатських дисертацій. Під його керівництвом захистили свої наукові дослідження Климович С.М., Левакіна Т.В., Коваль Т.Л..

За час трудової діяльності сумлінна праця В.П.Олексенка була відзначена: знаком «Відмінник освіти України», 1997 рік; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2000 рік; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2005 рік; Почесною грамотою Верховної Ради України, 2007 рік.

Ім’я В.П.Олексенка занесено до енциклопедії «Українська мова» (К., 2007. – С. 453).


 

Поясок Тамара Борисівна - Декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Доктор педагогічних наук.


У 1988 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького за спеціальністю «Філологія», отримала кваліфікацію – філолог, викладач російської мови та літератури. У 1995 році закінчила Харківський педагогічний       університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Психологія», кваліфікація – практичний психолог.

Доктор педагогічних наук із 2010 року. Тема дисертації: «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах». У 2011 році отримала вчене звання професора кафедри суспільно-політичних наук.

Декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких, поряд зі статтями та тезами доповідей,  підручники, навчальні посібники та монографії, зокрема:

навчально-методичний комплекс «Психологія та педагогіка»:

 • Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю для традиційної та дистанційної форми навчання / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. - К.: Міленіум, 2005. – 520 с.
 • Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю для традиційної та дистанційної форми навчання / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок - вид. 2-ге, доп., випр - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008.–532 с.
 • Хрестоматія з психології та педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання/уклад. С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. - 400 с.
 • Поясок Т.Б. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» (для студ. вищ. непед. навч. закл. традиційної та дистанційної форм навчання): навч. посіб. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 100 с.
 • Поясок Т.Б. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу  «Психологія та педагогіка» (для студ. вищ. непед. навч. закл. традиційної та дистанційної форм навчання): навч. посіб. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 60 с.
 • Поясок Т.Б. Тести для контролю знань з навчального курсу «Психологія та педагогіка» (для студ. вищ. непед. навч. закл. традиційної та дистанційної форм навчання): навч. посіб. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 44 с.

навчально-методичні посібники:

 • Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи: науково-методичний посібник для студ. та викл. вищ. навч. закл. екон. профілю / Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. - 104 с.
 • Поясок Т.Б. Загальна психологія: Опорний конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Психологія» / Т.Б.Поясок. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 176 с.
 • Поясок Т.Б. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.030102 – «Психологія» / Т.Б.Поясок – Кременчук: Вид. відділ КНУ ім.. М.Остроградського, 2011. – 132 с.

монографії:

 • Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / Тамара Борисівна Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с.
 • Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»): монографія \ Тамара Борисівна Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011.– 162 с.
 • Поясок Т.Б. Полікультурність у вищій економічній освіті / Т.Б. Поясок // Проблеми полі культурності у неперервній професійній освіті / за ред. чл.-кор. НАПН України К.В.Балабанова, С.О.Сисоєвої, проф. І.В.Соколової / МОНМС. Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2011. – С. 66 - 70
 • Поясок Т.Б. Психологические особенности личности менеджера / Personaly manazment: kollektiv autorov. – Banska Bystrica, 2012 - P. 338-358

Наукові інтереси: інформаційно-комунікативні технології в освіті, професійна підготовка майбутніх психологів, проблеми неперервної професійної освіти, психолого-педагогічна підготовка фахівців непедагогічного профілю, проблеми викладання у вищій школі

На постійній основі на базі факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського організує Всеукраїнську конференцію «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» .

На базі кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського організувала роботу  «Школи юного психолога» для старшокласників.

Життєве кредо – не зупинятись на досягнутому.

Акме-особистість – це людина, здатна до саморозвитку, особистісного і професійного зростання; здатна оптимально обирати спосіб організації свого життя і здійснювати саморегуляцію на основі інтеграції своїх потреб, здібностей, ставлення до життя з вимогами соціуму.


 

Пріма Раїса Миколаївна - Голова Волинського осередку Академії акмеології. Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, Східнодноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).


Життєве кредо: професіоналізм, професійна мобільність, творчий вияв своєї індивідуальності.
"Акме-особистість" - це менеджер свого особистісно-професійного теперішнього і майбутнього, самоактуалізована, професійно зріла особистість, здатна виявляти свою активність, творчий потенціал, динамічне зростання, самореалізуючись і самовдосконалюючись...

ОСВІТА

1978 рік – Запорізьке педагогічне училище, спеціальність  за дипломом –  учитель початкових класів (диплом із відзнакою)

1983 рік – Київський державний ордена Леніна університет імені Т.Г.Шевченка, філологічний факультет, спеціальність  за дипломом –  викладач російської мови і літератури (диплом із відзнакою)

ДИСЕРТАЦІЙНІ   ПРАЦІ

13.06.1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки  в Українському державному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова з теми «Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно-побутової звичаєвості».

11.11.2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» з теми «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти».

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

2009 р. – Грамота ректорату, профспілкового комітету Волинського національного університету імені Лесі Українки

2012 р.  – Срібний нагрудний знак

Викладає такі дисципліни: "Методика виховної роботи", "Українська етнопедагогіка", "Теорія і методика викладання педагогічних дисциплін" (спеціальність "Початкова освіта"), "Соціальна компетентність дошкільників" (спеціальність "Дошкільна освіта".

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Проблеми формування професійної мобільності майбутнього фахівця дошкільної та початкової освіти;  основи внутрішкільного управління; освітній менеджмент; аксіологічні  та акмеологічні орієнтири у фаховій підготовці педагога-вихователя. Автор  1 монографії та понад 100 публікацій.

ОСНОВНІ  НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Пріма Р.М.Основи внутрішкільного управління: навчально-методичний посібник  /  Р.М.Пріма, Ю.Г.Барабаш: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2009. – 440c.

Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика:  монографія / Р.М.Пріма. – Дніпропетровськ: ІМА-прес. – 2009. – 367c.


 

Сущенко Людмила Петрівна - завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Доктор педагогічних наук, професор.


Сущенко Людмила Петрівна народилася 18 травня 1958 року.

Освіта : У 1977 році вступила до Дніпропетровського державного університету, який у 1982 році закінчила, отримавши диплом з відзнакою. З 1980 до 1982 року була Ленінським стипендіатом.

Науковий ступінь : доктор педагогічних наук.

Вчене звання : професор.

Посада : завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Вона викладає такі дисципліни, як “Вступ до спеціальності”, “Організація і управління у сфері фізичної культури і спорту”, “Основи фізичної реабілітації”, “Наукові засади підготовки фахівця з фізичної реабілітації”, “Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації”.

Л.П. Сущенко опублікувала понад 170 наукових праць, зокрема 1 одноосібну монографію, 6 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів”, 16 тестових завдань, 56 статей у фахових збірниках. Вона бере активну участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 рік), відзнакою “Відмінник освіти” (2008 рік), відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту “За активну громадську діяльність” (2008 рік), Подякою Олімпійської академії (2008 рік), Подякою ректора (2006 рік), медаллю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова “За наукові досягнення” (2009 рік), Орденом Святої Рівноапостольної княгині Ольги (2013 рік).


 

Чернуха Надія Миколаївна -

Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту, доктор педагогічних наук, профессор.


 • Академік Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (МАНПО, м.Москва), Академік Української академії Акмеології
 • Нагороджена медаллю «За трудову відзнаку» (1997р.), Відмінник освіти України

Народилася в с. Шовкунівка, Білокуракинського району Луганської області 18 грудня 1955 р.

 • У 1977 р. – закінчила Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет української філології, кваліфікація: вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи.
 • 1977 – 1991 рр. – партійно-комсомольська діяльність (перший секретар Білокуракинського райкому комсомолу, секретар Луганського обкому комсомолу, секретар Білокуракинського райкому партії).
 • 1991 – 2008 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри педагогіки Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка. За сумісництвом – вчений секретар Вченої Ради університету (2005-2008 рр.).
 • 2008 -2012 – т.ч. – Міжрегіональна Академія управління персоналом: Генеральний директор наукового інституту міжнародної освіти та проблем управління; директор Українсько-арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса директор Центру організації наукової роботи МАУП, за сумісництвом завідувач кафедри управління навальним закладом
 • З 2012 – завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукові інтереси: педагогіка, професійна педагогіка, теорія та методика виховання, соціальна педагогіка.Автор понад 80 наукових публікацій у виданнях різного рівня.

Громадська робота: Член Спеціалізованих Вчених рад (ЛНУ ім.Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, МАУП); Член редакційної ради журналів «Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка», «Персонал», «Наукові праці МАУП», «Педагогічна освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка.


 

Тернопільська Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Національному авіаційному університеті.


Освіта:

ВНЗ: Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

Спеціальність: методист з виховної роботи, учитель етики і психології.

Аспірантура: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 1999 – 2003 рр.

Спеціальність: 13.00.07 (теорія і методика виховання).

Докторантура: Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2005 – 2008 рр.

Спеціальність: 13.00.07 (теорія і методика виховання).

Досвід роботи:

 • 1986 – 1991 рр. Гадзинська восьмирічна школа, старша піонервожата.
 • 1991 – 2002 рр. Житомирський обласний педагогічний ліцей, практичний психолог.
 • 1999 – 2010 рр. Житомирський державний університет ім. І. Франка, асистент, старший викладач, доцент кафедри педагогіки.
 • 2010 – 2013 рр. Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету, проректор, заступник директора ННП з виховної роботи та роботи зі студентськими організаціями, професор кафедри суспільних наук.

Публікації:

5 навчальних посібників (2 з грифом МОН України), 6 методичних рекомендацій, 85 наукових публікацій.

Про себе:

доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Національному авіаційному університеті, керую аспірантами, докторантами, під моїм керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Коло інтересів:

соціально-педагогічні умови реалізації компетентнісної парадигми освіти у ВНЗ; науково-методичні основи розробки і впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів; технологічні засади морально-духовного виховання школярів і студентської молоді.

Життєве кредо:

«Роби, що маєш і будь-що буде».

Акмеособистість:

«Людина, яка знаходиться на високому духовному і професійному рівні розвитку та вміло будує індивідуальну траєкторію особистісного зростання».


 

Малихін Олександр Володимирович - доктор педагогічних наук, професор.


Життєве кредо: прагнення досягти високих цілей зумовлює отримання високих результатів.

Акмеособистість – особистість, яка спроможна сприймати себе не лише в сенсі взаємодії з сучасними реаліями, але й здатна випереджати час у висуненні й досягненні цілей саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення на акме-рівні у прагненні вже сьогодні відповідати вимогам, що висуваються до Людини майбутнього.

У 1995 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність за дипломом «Російська мова та література, англійська мова».

З вересня 1995 року працював в Криворізькому державному університеті. Обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, з листопада 2001 року – завідувача кафедри іноземних мов, з 2011 року до 2013 – завідувач кафедри теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

У червні 2000 року захистив дисертацію у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дисертаційної роботи – «Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті». У 2003 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

У 2006 – 2008 р. р. отримував стипендію Кабінету Міністрів України як молодий учений.

У листопаді 2009 року захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання, на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема дисертаційної роботи – «Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів». 14 квітня 2011 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання професора кафедри іноземних мов.

За час роботи в університеті Малихін О.В. проводив заняття з предметів: «Іноземна мова професійного спрямування», «Практичний курс англійської мови», «Граматика англійської мови», «Ділова іноземна мова». Розробив і викладав лекційний спецкурс «Організація самостійної навчальної діяльності студентів педагогічних університетів з іноземної мови».

Багато років керує студентськими проблемними групами та комплексною темою наукового дослідження кафедри «Теоретичні основи організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови у педагогічному університеті». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями аспіратів і здобувачів.

З листопада 2009 року член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті. З травня 2011 року член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 58.053.01 у Тернопільскому національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

З 2013 року працює на посаді професора кафедри теорії та історії педагогіки. За час роботи в Київському університеті імені Бориса Грінченка О. В. Малихін проводив заняття з навчальних дисциплін: «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка вищої школи». З дисциплін, які викладає О. В. Малихін, розроблено навчально-методичні комплекси. Підготовлено та подано на сертифікацію електронний навчальний курс з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» в системі Moodle у співавторстві з к. пед. н., доцентом кафедри Я. С. Фруктовою для ОКР «магістр» (спеціальність ПВШ, 6 курс).

Здійснює керівництво кандидатськими та докторськими дисертаціями. Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

Автор 95 наукових праць, у тому числі наукових – 73 (з них у фахових виданнях - 41), 11 -навчально-методичних, одна монографія.

Малихін О. В. є науковим редактором фахового видання з педагогічних і психологічних наук: «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка».


 

Паламарчук Лариса Борисівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Основні результати наукових досліджень відображено понад 200 наукових та методичних працях, з яких понад 100 – написані одноосібно. Брала участь у написанні колективної та одноосібної монографії, є співавтором п’яти підручників з географії для учнів (гриф Міністерства освіти і науки України одержали чотири), одного довідника з географії для школярів, трьох посібників для студентів університетів, трьох навчальних атласів (відповідний гриф комісії МОН України ), дванадцяти посібників для вчителів та учнів (гриф комісії МОН України), семи навчальних програм з географії, спецкурсів, курсів за вибором, двох методичних таблиць (гриф комісії МОН України), 86 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ДАК України, 11 тез у збірниках наукових конференцій, 4 – у закордонних збірниках матеріалів конференцій, 12 навчально-методичних матеріалів з питань навчання географії. Щорічно виступає зі звітами на засіданнях кафедри та доповідями на звітно-наукових конференціях університету. На 20 конференціях різного рівня, семінарах та з’їздах Географічного товариства України здійснювалася апробація результатів досліджень.

Викладає навчальні дисципліни: «Етнопедагогіка», «Полікультурна педагогіка», « Педагогічна творчість», «Методологія науково-педагогічних досліджень», виступає перед вчителями на курсах та семінарах з лекціями з проблем теорії та методики навчання географії.

Під науковим керівництвом захищено чотири кандидатських дисертації за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

В 2012 році присвоєно наукове звання професор.

У 2013 році захищено докторську дисертацію на тему: «Формування та реалізація соціокультурної складової в шкільних курсах географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Є членом фахових комісій МОН України з екології та природознавства, членом редколегії освітнього видання « Географія та економіка в рідній школі», часто опонує дисертаційні дослідження за спеціальністю 13.00.02.

Була членом тимчасових колективів по створенню змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції географічної освіти, навчальних програм з географії для профільного навчання в старшій школі, підручників та посібників з географії, у підготовці завдань до всеукраїнських олімпіад і турнірів з географії . Понад п’ять років працювала у Міжнародній програмі «ТІМSS».

Кілька років працювала у складі спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у НПУ ім. М.П.Драгоманова.

За період плідної педагогічної і наукової діяльності нагороджено почесними грамотами МОН України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, присвоєно звання «Відмінник освіти України», «Відмінник освіти м. Києва», нагороджено медаллю «1500-річчя м. Києва», медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський», нагрудним знаком МОН України «Петро Могила», нагрудним знаком Київського університету імені Бориса Грінченка «За служіння університету», подякою Київського міського голови.


 

Терентьєва Наталія Олександрівна - докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я, член-кореспондент Всеукраїнської Академії Акмеології.


Народилась 20 серпня 1975 р. в м. Арзамас Ніжегородської області. З 1992 p., після закінчення Черкаської середньої школи № 9, навчалась на природничому факультеті Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією (нині Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) і здобула кваліфікацію спеціаліста – вчителя хімії і біології. Паралельно навчалась у Київському Вищому професійному училищі при Київському Міжрегіональному Університеті Управління Персоналом за спеціальністю діловодство, облік та управління персоналом; Харківському фінансово-економічному інституті за спеціальністю бухгалтерський облік підприємств; пройшла повний курс відділення англійської мови на ІІ державних курсах іноземних мов з отриманням права викладання англійської мови в усіх типах шкіл. Кваліфікацію магістра екології, викладача вищої школи отримала у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (1997-1999).

З 1994 року розпочала педагогічну діяльність у Черкаській середній школі № 9 (нині гімназія) учителем англійської мови, згодом працювала у м. Києві (середня школа № 301 (нині гімназія) і гімназія «Троєщина»).

З 2001 року працює у системі вищої освіти на посадах лаборанта, асистента, секретаря проректора, старшого викладача, методиста, доцента (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Київський університет імені Бориса Грінченка). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних закладах України (ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – зальна педагогіка та історія педагогіки, з 2012 року перебуває у докторантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Сфера наукових інтересів перебуває в площині вищої освіти. Не полишає зв’язків із середньою освітою – є асоційованим членом Асоціації «Відроджені гімназії України». Здійснює наукове консультування гімназії № 267 м. Києва.

Станом на початок 2014 року є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких посібники з грифом МОН України, монографії та ін. Є членом редакційних колегій фахових видань України у м. Києві та м. Херсоні, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 26.133.01. Під її керівництвом здійснюється виконання дисертаційного дослідження.

Є науковим керівником переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади з педагогіки. Член журі Всеукраїнських конкурсів та конференцій.

За період викладацької діяльності розроблено та апробовано 26 навчальних дисциплін для студентів ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр; тренінги для викладачів ВНЗ, вчителів ЗНЗ і бібліотекарів, слухачів підвищення кваліфікації, спецкурс для учнів 10-х класів.

Нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2013), ювілейною відзнакою з нагоди ХХ-річчя ВГУ (2013), Грамотою Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Улюбленому викладачу» за натхненну працю, відданість справі, небайдужість до розвитку юного покоління, активну життєву позицію (2010), грамотами Університету та Гуманітарного інституту (2009 – 2012).


 

Завацька Людмила Миколаївна - кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, завідуюча кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Закінчила фізичний  факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка за фахом «вчитель фізики» у 1978 році.  У Чернігівському національному педагогічному університеті (раніше державному інституті) працює з 1979 року, стаж  науково-педагогічної роботи у зазначеному закладі понад 30 років,  З її ініціативи в 2000р. започаткована спеціальність “Соціальна педагогіка”. Розвиток спеціальності став результатом її активної соціально-педагогічної діяльності як учасниці Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, навчання та підвищення кваліфікації у провідних науково-дослідних установах та університетах України ( школа соціальної роботи НаУКМА «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики»  (свідоцтво №247, 2000 р.), тренінг для викладачів вищих навчальних закладів України «Організація та викладання спеціального курсу «Протидія торгівлі людьми» (сертифікат, 2009р.)та інші.   Наукові інтереси завідуючої кафедри Завацької Л.М. спрямовані у напрямку підготовки соціальних педагогів до роботи в закладах освіти, інших соціальних інституціях та їх професійного і особистісного розвитку. Вона є автором 8 навчально-методичних посібників (з них 4 з Грифом МОН) та понад 100 наукових публікацій.  Під керівництвом професора Л.М.Завацької проводяться наукові дослідження з проблем підготовки фахівців до соціально-педагогічної діяльності, роботи з різними групами клієнтів, історії соціальної педагогіки , за  результатами яких  захищено 5 кандидатських дисертацій.  Л.М.Завацька є членом науково-методичної ради з питань освіти МОН України щодо проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз зі спеціальності «Соціальна педагогіка», не одноразово призначалась головою Державної екзаменаційної комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, працювала у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), є постійним членом редакційної колегії Вісника Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Людмила Миколаївна - активний учасник громадської роботи: здійснює патронаж Студентської соціальної служби університету, член асоціації кафедр соціальної педагогіки та соціальної роботи університетів України.  Вона активний член  обласної організації Спілки жінок України. В 2005 році стала лауреатом Чернігівського міського та обласного конкурсів “Жінка року”, нагороджена грамотами управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2003р.), Міністерства освіти і науки України (2004р.),  відділу сім’ї та молоді Чернігівської міської ради (2008р.), Подякою Чернігівської облдержадміністрації (2007р.), Грамотою обласної ради з врученням нагрудного знаку (2014 р.).


 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Народилася 09.09.1978 р. у селі Одрадокам’янка Бериславського району, Херсонської області у сім’ї службовців. З відзнакою закінчила загальноосвітню школу. З 1993 по 1995 за покликом дитячої мрії пішла навчатися до Бериславського педагогічного училища на спеціальність «Учитель початкових класів, організатор».

З 1995 по 2000 навчалася у Херсонському державному педагогічному університеті на спеціальності: «ПМСО. Українська мова та література, англійська мова і зарубіжна література». У 2001 році закінчила магістратуру зі спеціальності «ПМСО. Англійська мова та література».

З 2002 по 2011 роки Іванова О. В. працювала в Херсонському факультеті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де з 2002 по 2004 роки обіймала посаду асистента кафедри загально-технічної підготовки та викладала навчальні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова за професійним спрямуванням», з 2004 по 2009 роки працювала на посаді старшого викладача вищезазначеної кафедри,  з 2009 по 2011 роки була доцентом кафедри загальноосвітніх дисциплін та викладала навчальні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Психологія» на денній та заочній формах навчання напрямів підготовки «Транспортні технології», «Транспортні системи», «Автомобілі та автомобільне господарство» . Обіймала посаду Вченого секретаря факультету. Була активним організатором культурних та виховних заходів на факультеті.

У 2008 році після закінчення заочної аспірантури у Херсонському Державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання студентів філологічних спеціальностей засобів вираження ірреальної модальності в українській мові у зіставленні з англійською» зі спеціальності 13.00.02  - теорія і методика навчання (українська мова) та отримала диплом кандидата педагогічних наук (рішення президії ВАК України від 3 грудня 2008 р., протокол № 26-06/9, диплом ДК № 049969).  Бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах різних рівнів. Систематично підвищує свій науково-педагогічний рівень.

З січня 2013 року Оксана Вікторівна працює в НУБіП України (м. Київ) на посаді доцента та є заступником завідувача кафедри романо-германських мов і перекладу, загальний науково-педагогічний стаж складає 10 років. Іванова О.В. є автором методичних рекомендацій «Practical English – Manners» та «Practical English – Applying for a Job» з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійської)», методичних рекомендацій до практичних занять зі «Спецкурсу з основ укладання галузевих глосаріїв»  та має 44 наукові публікації, з них 18 – у фахових виданнях. За період роботи в НУБіП України брала участь у розробці НМК дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійська)» кваліфікаційного рівню «Бакалавр», НМК дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови» кваліфікаційного рівню «Магістр», що вперше введена в робочий навчальний план, та тестових завдань з навчальних дисциплін «Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв», «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійська)» (напряму підготовки «Філологія»).

Викладає навчальні дисципліни «Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв», «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійська)» (напряму підготовки «Філологія»). Є наставником групи. Систематично підвищує свій науково-педагогічний рівень.

18.11.13 – 29.11.13 пройшла курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» в  Навчально-науковому інституті післядипломної освіти  Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Оксана Вікторівна відповідальний, тактовний, висококваліфікований науково-педагогічний працівник, бере активну участь у громадському та суспільному житті інституту, університету. До виконання службових обов’язків та громадських доручень ставиться сумлінно. Має повагу серед колег та студентів.

Наукові інтереси: зіставний аспект мов, методика викладання іноземної мови.

Неодружена, має чотирнадцятирічну доньку Ірину, ученицю 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови №15 м. Києва.

Життєве кредо: «Бути людиною гарною думками і вчинками, досягати гармонії в усьому».

Акме особистість – це неповторне поєднання мудрості, розуму та краси (як внутрішньої, так і зовнішньої), відповідальність і відданість роботі та досягнення вершин у справі свого життя.


 

Калаур Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент


У 1987 році з відмінними результатами отримала середню освіту в загальноосвітній школі міста Новояворівська, Яворівського району, Львівської області. Згодом, з дипломом з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія» та отримала кваліфікацію «учителя біології і хімії».

Доволі плідною для становлення мене як педагога-професіонала вважаю роботу на посаді вчителя біології та хімії в середній школі №24 міста Тернополя. Саме працюючи учителем з 1993 року по 2001 рік я зрозуміла цінність і значення педагога у розвитку особистості своїх учнів. Ця середня школа, де я мала велику честь розпочати свою трудову кар’єру, була у якості школи-лабораторії Тернопільського державного педагогічного університету. І як результат – у цьому навчальному закладі впроваджувались усі, на той час інноваційні, психолого-педагогічні проекти, перевірялися практичні механізми особистісно-орієнтованого підходу до учнів, запроваджувалися перспективні навчально-виховні технології та методики.

Ці аспекти і стали поштовхом до навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на стаціонарній формі навчання. З огляду на власне бачення освітніх процесів, визначаємо основну проблему, яка постала перед учителями та майбутніми учителями – це абсолютна неготовність до переходу на 12-бальну систему оцінювання та суто механічний підхід до контролю знань учнів. Задля висвітлення та реалізації шляхів удосконалення освітніх процесів у 2004 році було захищено кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук підтверджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 9 березня 2005 року. У 2008 році рішенням Атестаційної колегії мені присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально педагогіки і соціальної роботи. У зв’язку із бажанням теоретико-практичного дослідження в галузі особистісного та професійного зростання я 23 квітня 2009 року стала членом-кореспондентом Української академії акмеологічних наук.

На сьогоднішній день у науковому доробку є понад 80 наукових праць, серед них: 3 навчальних та навчально-методичних посібника, 7 методичних рекомендацій, статті у фахових виданнях та матеріалах наукових зібрань.

Найціннішими вважаю здобутки своїх учнів, тому пишаюся тим фактом, що дала путівку в наукове життя двом кандидатам педагогічних наук: Лисак Галині Олексіївні (2010 р.), та Бопку Ігорю Зеновійовичу (2013 р.); а також була у якості офіційного опонента на захисті 8 кандидатських дисертації молодих науковців. Студент стаціонарної форми навчання інституту педагогіки та психології, що здобуває спеціальність «Соціальний педагог» Топоренко Олександр Юрійович під моїм керівництвом здобув ІІІ місце з Всеукраїнської олімпіади з соціальної педагогіки 29-31 березня 2013, м. Глухів (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), а також ІІ індивідуальне місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із науковим дослідженням «Насильство проти чоловіків як соціально-педагогічна проблема».

Авторські акмеологічні напрацювання представлені у таких виданнях:

навчально-методичний посібник:

 1. Калаур С.М., Главацька О.Л. Основи соціального розвитку особистості : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота» (гриф МОН). – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 315 с.

статті у фахових виданнях та наукових журналах:

 1. Калаур С.Н. Акмеология и контроль за учебной деятельностью студентов высших учебных заведений / С.Н. Калаур, Л.М. Романишина // Акмеология развития / Под общ. ред В.Н. Гладковой С.Д. Пожарского. СПб, 2006. – С. 156 – 163.
 2. Калаур С.Н. Сущность акмеологического подхода в подготовке будущих социальных педагогов и социальных работников / С.Н. Калаур // Акмеология деятельности / Под общ. Ред. Н.В. Кузьминой, В.Н. Гладковой С.Д. Пожарского. – СПб., 2007. – С. 101 – 107.
 3. Калаур С.М. Доцільність використання акмеологічного підходу для самореалізації майбутнього фахівця / С.М. Калаур, Н.С. Олексюк // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – №4. – С.83 – 86.
 4. Калаур С.М. Доцільність використання акмеологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ / С.М. Калаур // Акмеологія в Україні: теорія і практика Всеукраїнський науковий журнал. – № 1, Українська Академія Акмеологічних Наук, Київ, 2010. – С. 105 – 112.

– статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій:

 1. Калаур С.М. Формування акмеологічної компетентності у системі підвищення кваліфікації / С.М. Калаур // Перспективні інновації у підготовці педагогічних та інженерних кадрів: теорія, методологія, досвід // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-методичної конференції 18-19 лютого. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 62– 66.
 2. Калаур С.М. Акмеологічний підхід у професійній підготовці соціальних педагогів у ВНЗ: реалії та перспективи / С.М. Калаур // Инновационные технологии в образовании: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 20–22 сентября 2010 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – 458  – С. 229– 302.
 3. Калаур С.М. Акмеологічні аспекти формування особистісної зрілості студентів у процесі навчання у ВНЗ / С.М. Калаур // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: збірник наукових праць І Всеукраїнського науково-методичного семінару, 29 жовтня 2010. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011  – С. 49–52.
 4. Калаур С.М. До питання застосування акмеологічного підходу у процесі професійної підготовки фахівців у ВНЗ / С.М. Калаур // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Серія: Психолого-педагогічні й філологічні наук (Хмельницький 19 листопада 2010 р.) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010 – С. 97 – 99.
 5. Калаур С.М. Универсальные компетентности и их роль в становлении будущего специалиста / С.М.Калаур // Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Věda a vznik – 2012/2013». – Díl 20. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – stran C. 41–43.
 6. Калаур С.М. Запровадження акмеологічного підходу під час підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної самореалізації / С.М. Калаур, Н.С. Олексюк // Якість вищої освіти: чинники формування конкурентопроможності випускників : матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.- метод. конф. (м. Полтава, 23-24 січня 2014 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Ч. 1. – 353 с. – С. 260-262.

Нині професійні акмеологічні інтереси безпосередньо реалізовуються у викладацькій діяльності, адже у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників я читаю навчальну «Соціалізація особистості», яка складається із 3 змістових модулів, один із яких – акмеологія.

«Акме-особистість», у моєму розумінні, – це особа, що досягла значних успіхів у професійній кар’єрі, зреалізувала себе як особистість із гідною громадянською позицією; має та уміє відстоювати власні погляди на основі асертивного підходу, володіючи при цьому високими людськими якості на основі розвинутої соціальної відповідальності.


 

Котенко Ольга Володимирівна - завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.


Працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2007 року. За цей період обіймала посади: старшого викладача кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 01 вересня 2011 року – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Стаж роботи:; педагогічний – 19 років, з них у ВНЗ (ІІІ-ІV рівень акредитації) – 09 років.

У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».

Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем полікультурності в освіті. Коло наукових інтересів: становлення світогляду майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх професіоналізації; теоретико-методологічні засади полікультурної освіти студентів педагогічних вищих навчальних закладів; психолого-педагогічні особливості начання іноземної мови у початковій школі; формування іншомовної методичної культури майбутніх учителів початкової школи в системі неперервної освіти; підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського союзу.

Життєве кредо:

"Знайди собі роботу "по душі" і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті". Конфуцій


 

Кузьменко Людмила Петрівна - кандидат біологічних наук, доцент.


Народилася у с. Забріддя Житомирської області 1970 р.  Закінчила з відзнакою природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1992 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1992 року на посадах лаборанта (1992-1994), асистента (1994-2000), доцента (з 2001), заступника декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету (з 2003). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Орнітофауна антропогенних екосистем північного Лівобережжя України (на прикладі Чернігівської області)”. Автор близько 50 друкованих праць. Основний напрямок наукових досліджень – урбоорнітологія, орнітологія, акмеологія. Педагогічна діяльність – викладає курси “Зоологія”, “Еволюційне вчення”, “Основи екології”, “Основи філогенії рослин і тварин”.


 

Омельчук Сергій Аркадійович - доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології. Доцент Херсонського державного університету.


Народився 29 вересня 1975 р. у м. Херсоні в Україні. Українець, громадянин України.

Педагогічну діяльність розпочав у 1994 р. у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради, у якій працював вихователем за місцем проживання, учителем російської мови й літератури, згодом – учителем української мови й літератури, методистом та заступником директора з навчально-виховної роботи. За час роботи в школі було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» й присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист». З 2003 по 2007 р. працював директором Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1999 р. у Херсонському державному педагогічному університеті (нині Херсонський державний університет) на кафедрі лінгводидактики.

Протягом 2001–2003 рр. навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.02 «теорія і методика навчання (української мови)». У грудні 2003 р. в Інституті педагогіки АПН України захистив кандидатську дисертацію з теми «Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису» (наук. керівник д.п.н., проф., член-кор. НАПН України, дійсний член УАН Є. П. Голобородько).

З 2007 р. працював на кафедри мовної освіти Херсонського державного університету.

З 2010 р. навчається в докторантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 13.00.02 «теорія і методика навчання (української мови)». Тема докторської дисертації «Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу» (наук. консультант д.п.н., проф., дійсний член НАПН України М. С. Вашуленко).

У листопаді 2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова). Тема дисертації "Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу".

У лютому 2015 року одержав диплом доктора педагогічних наук.

Автор навчальної програми з українського правопису, посібників «Практикум з правопису української мови», «Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу: організація експерименту», електронного програмного засобу «Українська мова. Готуйся серйоЗНО», робочих зошитів з української мови для 5-7 класів, співавтор підручників для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова», навчальних посібників «Усі уроки української мови» (5-9 класи), «Мій конспект. Українська мова» (5-9 класи), «Українська мова: Тематичні контрольні роботи» (5-7 класи) та ін.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць з методики навчання української мови в середній та вищій школі.

Входить до складу редколегій усеукраїнських науково-методичних журналів «Дивослово», «Українська мова й література в школах України». Член Усеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури.

Має сертифікати за програмою «Intel@ Навчання для майбутнього», Асоціації освітнього оцінювання і тестування «Тренера АООТ у галузі педагогічного оцінювання і тестування з української мови й літератури».

Людина року Херсонщини (2001), переможець обласного й лауреат Усеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2002» у номінації «Українська мова й література». Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила».

Педагогічне кредо – слова філософа й педагога А. Дистервега: «Намагайся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!».


 

Проценко Олена Борисівна - Доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки Маріупольського державного університету. Кандидат педагогічних наук, доцент.


Освіта: вища (спеціальність «Новогрецька мова та література (англійська)», Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету, 2003р.)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2009р.).

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки Маріупольського державного університету.

Наукові праці: 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібна монографія та 1 навчально-методичний посібник, рекомендований МОНМС України для студентів ВНЗ.

Професійні здобутки.

У 2007 році отримала грант благодійного фонду «Анастасіос Г. Левендіс» на навчання в межах магістерської програми Університету Кіпру з метою завершення написання кандидатської дисертації.

З 2009 р. є членом наукової школи з проблем творчості та технологій у неперервній професійній освіті (керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік УАА С.О. Сисоєва).

У 2012р. навчально-методичний посібник «Аудіювання новогрецькою мовою» (у співавторстві), рекомендований МОНМС України, було нагороджено дипломом переможця конкурсу «Краща книга року» (м. Маріуполь) в номінації «Наукова книга. Гуманітарні науки».

У 2012 році посіла І місце в конкурсі «Кращий молодий учений МДУ». Стала лауреатом і переможцем інтернет-голосування конкурсу «Майбутнє Маріуполя - 2012» в номінації «Молодий учений».

У 2014 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України як молодий учений.

Навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка і методика викладання у вищій школі», «Вища освіта України і Болонський процес», «Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у ВНЗ», «Інноваційна діяльність викладача вищого навчального закладу», «Методологія і методика організації роботи над кандидатською дисертацією», «Соціально-педагогічна служба загальноосвітнього навчального закладу», «Післядипломна педагогічна освіта в Греції».

Досягнення студентів. Студентами підготовлено близько 100 наукових публікацій. Дипломами переможців і призерів студентських науково-практичних конференцій, І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт нагороджено більше 30 студентів.

Хобі: декоративні квіти.

Життєве кредо: «Без мети немає діяльності, без інтересів немає мети, а без діяльності немає життя».

 

Акме-особистість – це людина, яка не зупиняється на досягнутому, ставлячи перед собою нові завдання, самовдосконалюється, діє рішуче.

 


 

 

Платонова Оксана Георгіївна

член-коресподент Української Академії Акмеології, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету.

Здійснюю викладання таких навчальних дисциплін для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»: «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Теорія та історія соціального виховання», «Соціально-педагогічне консультування», «Психолого-педагогічна терапія».

Керую написанням дипломних та бакалаврських робіт студентів. Коло інтересів «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів в напрямку особистісно орієнтованого виховання».

Брала участь у Міжнародній та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми соціального захисту дезадаптованих дітей та молоді» (24-25 лютого 2011р. м. Кам’янець-Подільський), «Творча спадщина К.Д. Ушинського і сучасність» (вересень 2011 р. м. Чернігів), «Акмеологія – наука XXI століття: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму» (26 – 29 вересня  2011 р., м. Черкаси (Україна) – Добрич – Албена (Болгария)), «Другі Сіверянські соціально-психологічні читання» (16 листопада 2011 р. м. Чернігів), «Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін» (19-28 вересня 2012 р) м. Черкаси (Україна) – Добрич – Албена (Болгария)), «Проблеми гендеру та жіночої історії в міському просторі (на досвіді міст Чернігова, Ніжина, Прилук)» (10 жовтня 2012р. м. Чернігів), «Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору» (11-12 жовтня 2012 р. м. Ніжин), «Треті Сіверянські соціально-психологічні читання» (21 листопада 2012 р. м. Чернігів),  «Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспективи» (16-17 травня 2013 р., Львів),»Сучасні тенденції розвитку професійної освіти дорослих в європейському просторі» (21-29 вересня 2013р. Міжнародний Університетський Коледж (Болгарія, м. Добрич)), «Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання» (13 листопада 2013 р. м. Чернігів).

За останній період підготовлено та видано наступні статті у фахових виданнях:

Підготовка студентів до застосування технологій соціального виховання у процесі вивчення курсу «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування» // Наукові записки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя):  [за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко]. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. - № 5. - С. 196-200.

Фахові вимоги до професійної підготовки соціальних педагогів, які працюють у спеціальних установах для дітей // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: [за ред. Л.П.Мельник В.І.Співака]. – Вип. XVI. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011. -  С. 137-147.

Значення літньої організаційно відпочинкової практики у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип.96 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; [гол. ред.     М.О. Носко]. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – Серія: Педагогічні науки. -        С.166-169.

Основи професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери // Наукові записки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя):  [за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко]. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. - № 3. - С. 120-122.

Особистісно орієнтовані виховні технології як теоретичні основи професійної підготовки соціальних педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Т.2. Вип.104 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; [гол. ред. М.О. Носко]. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – Серія: Педагогічні науки. - С.55-58.

Підготовлено та видано наступні навчально-методичні рекомендації для студентів:

Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 30 с.

Теорія та історія соціального виховання: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 34 с.

Соціально-педагогічне консультування: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 39 с.

Соціально-педагогічна практика студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»: [методичні рекомендації] – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2012. – 40 с.

Літня організаційно-відпочинкова соціально-педагогічна практика: Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2013. – 51 с.

Акме особистість – це особистість яка весь час прагне до самовдосконалення.


 

Полєвікова Ольга Борисівна - доцент кафедри дошкільної освіти ДХУ. Кандидат педагогічних наук.

Дата народження: 19 червня 1967 року.

Місце народження: м. Владивосток Приморського краю Росії.

Освіта: вища, педагогічна. Закінчила з відзнакою 1988 року факультет педагогіки та методики початкового навчання Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської.

З другого курсу – постійний переможець факультетських і міжфакультетських предметних олімпіад, учасник республіканської олімпіади з психології, де була представлена її перша наукова спроба з теми „Розвиток інтелектуальних здібностей молодшого школяра”, республіканського конкурсу студентських наукових робіт з філософії з роботою „Наука як продуктивна сила радянського суспільства”, до останнього курсу – стипендіат імені Н.К.Крупської.

Загальний стаж роботи: 31 рік. Почала трудову діяльність у 16 років, поєднуючи роботу і навчання у 10 класі середньої школи, помічником вихователя і продовжувала працювати у 1984-1986 р.р. вихователем дитячого садка до ІІ курсу інституту, поки заняття на факультеті педагогіки та методики початкового навчання відбувалися у ІІ зміну. Перебувала на посадах відповідального секретаря Білозерської районної організації товариства „Знання” (1989 рік), секретаря комітету комсомолу Херсонського кооперативного училища (1989-1991), завідувача науково-методичної лабораторії національних меншин Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (2007 рік).

Педагогічний стаж: 26 років. Працювала за фахом у Микільській середній школі Білозерського району Херсонської області, у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів № 26 і 32 м. Херсона, обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради (2004-2007).

Категорія, педагогічне звання: вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. Захистила 24 квітня 2004 року в якості здобувача при Херсонському державному університеті кандидатську дисертацію з теми „Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Вчене звання: доцент кафедри дошкільної освіти ХДУ.

Переможець І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2000”, переможець міського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття” (2001 рік), делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти від учителів Херсонщини (2001 рік).

З 2001 по 2004 рік – керівник проблемної групи вчителів початкових класів м. Херсона. Досвід її роботи з тем „Розвиток мовленнєвих умінь” (1998 р.), „Творчі вправи – важливий чинник розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів” (2003 р.) узагальнено науково-методичним центром м.Херсона і рекомендовано для застосування у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл міста.

Досвід роботи Ольги Борисівни Полєвікової як голови методичного об’єднання вчителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу №32 м. Херсона (1998 – 2004 р.р.) з теми „Методичне об’єднання вчителів як одна із важливих складових безперервної педагогічної освіти” вивчався протягом 2003/04 н.р. кабінетом початкового навчання Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Цього ж навчального року першою в Україні Полєвікова О.Б. була  залучена до реалізації програми „Кібершколярики”, що діє на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Першопрохідцями проектного навчання із залученням сучасних інформаційних технологій стали у 2003/04 н.р. її третьокласники. Найкращим проектом визнано роботу Румянцева Дмитра, який створив сайт про своїх однокласників, розмістивши у мережі Інтернет творчі роботи учнів. Досвід учителя з теми „Формування інформаційної культури молодших школярів під час користування Інтернетом” підхопили колеги міста. Тепер щороку ми отримуємо нове, наймолодше покоління „інтернетівців”, яке, навчаючись у школі, звертається за інформацією не лише до книжок, а і до ресурсів мережі Інтернет.

2005 року Полєвіковою О.Б. розроблено факультативний курс літературного таврієзнавства для учнів початкових класів „Письменники Херсонщини – дітям” (у співавторстві з Бондар Т.М.) із метою розширення знань учнів про творчу діяльність літераторів Таврії як вагому частку загальноукраїнського літературно-художнього процесу, їх внесок у розвиток національної літератури, значення цих особистостей для культурного, мистецького, інтелектуального розвитку Херсонщини; формування почуття гордості за рідний регіон, його історію, досягнення й перспективи, бажання примножувати здобутки своїх славетних земляків; розвитку літературної дитячої обдарованості. Авторами підготовлені зразки факультативних занять різних типів, присвячені творчості письменників рідного Таврійського краю: Костянтина та  Юрія Голобородьків, В.Зінченка, М.Василенка, В.Мелещенка, М.Крата, В.Плоткіна, І.Плоткіної. Частину матеріалів факультативного курсу (конспекти деяких занять, інформацію про життя і творчість Ю.К.Голобородька, тексти для позакласного читання з літератури рідного краю) розміщено у мережі Інтернет на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей.

Місце роботи: працює на постійній основі у Херсонському державному університеті з 2007 року – на кафедрі філології, з 2008 по 2011 рік – завідувачем новоствореної кафедри дошкільної освіти; з грудня 2011 року виконує обов’язки доцента кафедри дошкільної освіти

Навчально-методична робота: викладає основні навчальні курси: «Сучасна українська мова з практикумом», „Дошкільна лінгводидактика”;  „Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом”; «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ»;  «Методика проведення інтегрованих занять у ДНЗ»; «Методика навчання дисциплін дошкільної освіти у ВНЗ».

Керує всією науково-методичною роботою кафедри дошкільної освіти та кафедральною науковою темою «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у вимірах Європейських стандартів».

Наукова робота: має понад 140 публікацій. Після захисту кандидатської дисертації надрукувала понад 90 праць, із них у фахових виданнях – 27; 6 посібників для вчителів; 8 – для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»; 6 – для працівників дошкільної галузі освіти (у співавторстві); із грифом ХДУ – 3.

З 22.05 по 22.06.2008 року пройшла наукове стажування на кафедрі дошкільної освіти Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського (зав.кафедри – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Богуш А.М.), з 24.10. по 24.11.2008 року – у Єв.Фрьобельсемінарі (м.Кассель, Німеччина), з 01.04-30.04.13 – на кафедрі дошкільної освіти Барановицького державного педагогічного університету (м. Барановичі, Республіка Білорусь).

Тему дисертаційного дослідження О.Б.Полєвікової «Словоцентричний підхід до мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук узгоджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 25.01.2011).

Є рецензентом авторефератів кандидатських дисертацій із актуальних проблем дошкільної та початкової освіти.

Член вченої ради факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ.

Виконувала обов’язки координатора Центру розвитку дитини – з 2007 по 2009 роки, першого в Україні Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля (2009/2010 н.р.). Брала участь у підготовці установчих документів щодо створення на базі факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ в квітні 2009 року Херсонської обласної громадської організації «Фрьобельтовариство».

Двічі нагороджена оргкомітетом Всеукраїнської олімпіади спеціальності «Дошкільне виховання» за якісну підготовку студентів до участі в олімпіаді (2009, 2010 рр.).

Є членом журі ІІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Член редакційної колегії літературного альманаху «ЕЛІНГ».

Полєвікова Ольга Борисівна керується у повсякденному житті настановою Беха І.Д.: „Образ досконалої особистості, над формуванням якої має працювати вихователь-інноватор, – це передовсім міцно та органічно засвоєні національні й загальнолюдські цінності,  це влада над собою, стратегія побудови життя, що передбачає постійний рух до здійснення чимраз новіших, важчих, ніж раніше, задумів, результати яких потрібні не тільки самій людині, а й усім людям; це створення самою людиною середовища свого розвитку, активне творче відображення дійсності; це межова самовіддача, вміння мобілізувати себе на подолання труднощів, прогнозувати наслідки своїх вчинків; це щирість, прагнення до об’єктивності та здатність приймати рішення – добре розраховані чи інтуїтивні – незалежно від думки оточення.”

Сімейний стан: заміжня.

Чоловік: Полєвіков Ігор Олексійович, 1961 р.н. Працює директором Херсонської дитячої музичної школи № 3.

Донька: Полєвікова Анна Ігорівна, 1990 р.н., випускниця Херсонського музичного училища, факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, працює концертмейстером Херсонської дитячої музичної школи № 3, практичним психологом Херсонського НВК «ДНЗ-ЗОШ І ступеня-гімназія» № 7, викладачем психології та педагогіки Херсонського музичного училища.

Син: Полєвіков Ілля Ігорович, 1996 р.н., студент фізико-математичного факультету Херсонського державного університету (спеціальність: програмна інженерія).

Захоплення: кулінарія, рукоділля, творча праця на дачі.


 

Фруктова Яна Станіславівна - Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Життєве кредо: Робити те, що любиш і любити те, що робиш.
Акме-особистість - особистість, яка досягає успіху ціною власних зусиль не завдяки, а всупереч обставинам.

Освіта:
1992 р. – закінчила школу №210 м. Києва (експериментальний філологічний педагогічний клас, «срібна медаль»).
1992-1997 рр. – студентка УДПУ імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Географія та біологія», диплом спеціаліста з відзнакою.
1997-2000 рр. – аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова (13.00.02.- теорія і методика навчання біології)
2004-2005 рр. навчання у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (друга вища освіта за спеціальністю „Психологія”, кваліфікація магістра психології, викладач психології, диплом з відзнакою.

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук (диплом ДК№022215 від 11.02.2004 року). У 2003 році захистила дисертацію на тему "Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування".
Вчене звання: Доцент (2005 р).

Додаткова освіта (тренінги, семінари тощо):
2005 р. методичний тренінг «Intel. Навчання для майбутнього: метод проектів» (сертифікат);
2008 р. тренінг для незалежних спостерігачів із зовнішнього тестування учнів (посвідчення).
2013 р. тренінг лідерства

Досвід роботи:
На постійній роботі в НПУ імені М.П.Драгоманова кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін з 2000 року, на посаді доцента кафедри - з 2005 року.
З 1997 по 2002 рік працювала (за сумісництвом) вчителем географії та біології у 5-11 класах гімназії №143 м. Києва. Учні неодноразово ставали переможцями районних та міських олімпіад.
З 2005 року доцент кафедри педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (за суміщенням).
З вересня 2010 року і по сьогодні доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського Університету імені Бориса Грінченка
На замовлення Головного управління освіти і науки м. Києва брала участь у розробці наукових тем «Викладання етики у ЗОНЗ м. Києва», «Узгодження ринку освітніх послуг та ринку праці в м. Києві».
Незалежний експерт рукописів підручників та навчально-методичних посібників з біології та географії.
Автор та науковий редактор підручника «Біологія - 10» та автор «Біологія - 11» для профільних класів (перемога у конкурсі рукописів підручників для 11-річної школи).
Член спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова (13.00.02.- теорія і методика навчання біології, хімії, географії, фізики)

Основні види роботи:
Розробка з урахуванням принципів кредитно-модульного навчання змісту лекцій, лабораторних та практичних занять з таких навчальних дисциплін та спецкурсів як: „Методика навчання географії”, „Методика навчання біології”, „Технологія позакласної та позашкільної роботи з біології”, „Біоніка”,„Біоетика ” „Загальна психологія”, „Вікова психологія”, „Педагогічна психологія”, "Тренінг самопізнання", "Діагностика амбівалентності діяльності", "Тренінг мотивації діяльності", „Основи наукових досліджень”, „Педагогіка загальна”, „Професійно-педагогічна комунікація ”, „Педагогічна етика”, „Тренінг педагогічної взаємодії ”, „Методика викладання у ВНЗ”, „Методика виховної роботи у ВНЗ”, „Актуальні проблеми дидактики”, „Педагогічна деонтологія”, „Тренінг розвитку комунікативної компетентності викладача ВНЗ”, „Комунікативні технології”. 14 навчальних дисциплін читались за авторськими програмами. Розробка та проведення авторського тренінгу адаптації студентів першого курсу.
Розробка електронних курсів „Педагогіка загальна”, „Професійно-педагогічна комунікація ”, „Методика викладання у ВНЗ”
Керівництво як методиста фахової кафедри, психолога, педагога проходженням студентами ІІІ, ІV, V, VІ курсів педагогічної, асистентської та польової практик, роботою проблемних груп студентів, науковою роботою пошукача, написанням кваліфікаційних робіт (курсові - 97, дипломні - 24, магістерські – 9), науковими роботами студентів (7), керівництво науково-дослідними проектами (74, 2012 рік –І, ІІ місця Всеукраїнської студентської конференції), підготовка студентів до Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2012 рік, Ялта, ІІІ місце).
Державна екзаменаційна комісія неодноразово відмічала високий рівень робіт, які було виконано під керівництвом Фруктової Я. С. та надавала студентам рекомендації щодо вступу до аспірантури. Результати наукових досліджень студенти доповідали на науково-практичних конференціях (Київ, Херсон, Полтава), методичних семінарах для вчителів.
Співорганізатор 7 щорічних студентських конференцій, керівник понад 200 проектів. Активний учасник соціального проекту «Університет - киянам», автор і виконавець тренінгів та майстер-класів (подяки від керівників зонз міста Києва)
Брала участь як експерт у нарадах щодо розробки електронних посібників, критеріїв оцінки роботи викладачів, у робочих групах з моніторингу освіти, роботі науково-методичної комісії як рецензент рукописів та електронних посібників для вузів та 12-річної й 11-річної школи, проведення семінарів та практикумів для вчителів; неодноразово входила до складу приймальних комісій, державної екзаменаційної комісії.
Рецензування (28), опанування (3), експертна оцінка (5) наукових робіт на здобуття вченого ступеня кандидат педагогічних наук
Брала активну участь у численних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друк результатів досліджень у фахових виданнях
Виконання обов’язків куратора, секретаря кафедри, заступника завідувача кафедри, Вченого секретар УААН, заступника голови редакційної ради журналу «Акмеологія в Україні: теорія та практика».

Наукові інтереси:
сучасні технології навчання, методика викладання у вищій школі, соціальні комунікації.
Фруктова Я. С. автор понад 100 наукових праць, серед яких підручники, навчально-методичні посібники з грифом МОіН України

Нагороди та відзнаки:
Двічі рішенням Вченої ради НПУ імен М. П. Драгоманова висувалась у якості здобувача на отримання стипендії Кабінету Міністрів України як молодий науковець, у 2009 році отримала Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України за значний особистий внесок у роботу на освітянській ниві, успіхи в організації та вдосконаленні навчальної, виховної та науково-методичної роботи у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
У січні 2010 року отримала Подяку ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова за сумлінну працю, науковий та методичний внесок.
У травні 2012 року отримала Подяку ректора КУ імені Бориса Грінченка за наукову роботу зі студентами, з 2011 по 2013 неодноразово отримувала грамоти та подяки директора Гуманітарного інституту за наукову та соціо-гуманітарну роботу зі студентами.


 

Головчук Світлана Юріївна – доцент кафедри теорії та історії педагогіки, кандидат педагогічних наук.


Акме-особистість – це людина, яка сповідує ідею лідерства  як служіння.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.  У 2012 році захистила дисертацію на тему: «Виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878 - 1961)»

Освіта:

2000 – 2005 – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Спеціальність: «Початкове навчання та музичне виховання»;

2005 – 2006 – магістратура при ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка. Спеціальність – «Початкове навчання»;

2006 – 2009 – аспірантура при ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка. Спеціальність: «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Школи:

 

 • Школа молодого лідера при Інституті політичної освіти (м. Київ).
 • Школа жінки-лідера (Чернігів).
 • Школа молодого політика (Чернігів).
 • Міжнародна школа лідера (Сновʼянка).
 • Міжнародна школа історично-культурного обміну (Польща).
 • Мовна школа у підготовці до «Євро-2012» (Київ).
 • Семінари Міжнародного республіканського інституту на тему лідерства, етики, публічного виступу, риторики (Київ).

 

Досвід роботи:

2002 р. – Участь у проекті «Молодь ЗМІ – для змін». Ведення передач на радіо.

2003 – 2006 рр. – віце-президент Студентського наукового товариства (Чернігів).

2006 р. – керівний проекту «Молодіжний карнавал – 2006».

З 10.01 по 12.02. 2007 р. – стажування в Управлінні освіти міської ради міста Чернігова (виховний відділ).

2005–2007 рр. –  написання статей в Чернігівську обласну газету «Сіверщина».

2005 – 2009 рр. – заступник голови Чернігівської обласної громадської організації Українська Студентська Спілка.

2005 – 2008 рр. – керівник української делегації Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба народів» (Сеньківка).

2005 – 2009 – член ради правління Всеукраїнської громадської організації «Молода Просвіта».

2009 – 2010 рр. – Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посада: завідувач лабораторії змісту та інновацій гуманітарної освіти.

2010 – 2014 рр. – керівник відділу виховних технологій Гуманітарного інституту та старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2012 р. – керівник волонтерської мовної групи Київського університету імені Бориса Грінченка на «Євро-2012»

З 2014 р. – доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Основні види роботи: Розробка з урахуванням принципів кредитно-модульного навчання змісту лекцій та практичних занять з таких навчальних дисциплін та спецкурсів як: «Історія педагогіки», «Педагогічна творчість», «Музейна педагогіка», «Сучасні педагогічні технології», «Освітні технології».

Наукові інтереси: лідерство, діяльність органів студентського самоврядування, патріотичне виховання особистості.

Нагороди та відзнаки:

2004 р. перемогла в конкурсі «Студент року», номінація – «Найкращий студент-науковець».  Нагороджена медаллю «Гордість Університету».

2005 р. отримала Золоту медаль за зайняте І місце в змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки за програмою обласної Спартакіади громадських молодіжних організацій, присвяченої міжнародному Дню Молоді.

2006 р. – Грамота Чернігівської обласної ради за багаторічну працю у сфері розбудови молодіжної політики;

2012 – Подяка Київської міської державної адміністрації за активну участь у «Євро - 2012».

2012 р. – Диплом «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм управлінської діяльності у сфері молодіжної політики» Міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна»

2010 – 2013рр. – Грамоти та Подяки Київського університету імені Бориса Грінченка за організацію й активну участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва».

2014 р. Подяка за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» (проект: «Добрі справи Київського університету імені Бориса Грінченка»)

Життєве кредо: Нехай мені доля вготовила муки.
Не камінь на плечі, а цілий обвал.
Я буду до щастя простягувать руки,
Я буду молитись на свій ідеал (Олена Теліга)

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології